ALGEMENE VOORWAARDEN AB PSYCHOTHERAPIE & COACHING

Wie ben ik?

 1. De eenmanszaak AB Psychotherapie & Coaching is gevestigd aan de Kerkstraat 18, 2411 AD Bodegraven en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27324625 en geregistreerd met AGB-code zorgverlener: 90-044411. AGB-code praktijk: 90-53117 .
 2. gebruikt naast AB Psychotherapie & Coaching ook de handelsnaam Annemarie Braun- Zorg voor Body & Mind
 3. AB Psychotherapie & Coaching is geregistreerd bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) en heeft zich aangesloten bij de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze (VBAG).
 4. Voor klachten kunt u gebruik maken van een onafhankelijk klachtenfunctionaris van Quasir, mailadres is bemiddeling@quasir.nl. Voor de geschillencommissie kunt u een mail sturen naar ambtelijksecretaris@Zorggeschil.nl

Definities

 1. Opdrachtnemer is ‘AB Psychotherapie & Coaching’, en wordt aangeduid met ‘ik’, ‘mij’ en ‘mijn’.
 2. Met ‘jij’, ‘je’ en ‘jou(w)’ bedoel ik de opdrachtgever als consument, die met AB Psychotherapie & Coaching een overeenkomst heeft. In geval van kind jonger dan 16 jaar is de wettelijk vertegenwoordiger de opdrachtgever indien en voor zover de minderjarige de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt. De bepalingen die betrekking hebben op de behandeling, zoals ‘verwachtingen’ en ‘verhindering’, zijn ook van toepassing op de minderjarige, ook als deze geen opdrachtgever is.
 3. Met ‘wij’, ‘ons’ en ‘partijen’ bedoel ik opdrachtgever en opdrachtnemer tezamen.
 4. De door mij geleverde diensten zijn onder meer:
  1. Individuele therapie;
  2. Relatie therapie.
 5. Onder ‘schriftelijk’ wordt tevens verstaan per e-mail.
 6. De ‘wettelijk vertegenwoordiger’ is degene die met het ouderlijk gezag is belast. Indien sprake is van meer dan één wettelijke vertegenwoordiger, dan moeten beide toestemming geven voor de behandeling van de minderjarige jonger dan 16.
 7. Individuele therapie valt onder de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en kan (deels) worden vergoed uit (de aanvullende verzekering van) de Zorgverzekeringswet (Zvw). Relatietherapie valt hier niet onder.
 8. Al mijn dienstverlening valt onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al mijn aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, tenzij wij schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op een vrijblijvende kennismaking.
 3. Ik mag deze voorwaarden op elk moment wijzigen. Ik zal je daarover van tevoren informeren en de wijzigingen duidelijk benoemen. Als de wijziging nadelig is voor jou en je bent het niet eens met de wijziging, dan kan je de overeenkomst tussen ons schriftelijk ontbinden binnen twee weken nadat ik jou heb geïnformeerd.
 4. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden of de bijbehorende behandelingsovereenkomst nietig is of vernietigd wordt, dan blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. In dat geval geldt datgene wat op wettelijke toelaatbare wijze het dichtst bij de strijdige bepaling komt en waarbij, voor zover mogelijk, het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 5. Ook als ik niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlang, betekent dat niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat ik het recht verlies om naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 6. Als er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van een bepaling in deze algemene voorwaarden of als zich tussen ons een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan zullen we in goed overleg schriftelijke afspraken maken.

Totstandkoming overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen ons komt tot stand doordat jij vanuit de online omgeving van Mijn Diad je persoonsgegevens invult en akkoord geeft op de behandelingsovereenkomst en algemene voorwaarden. Je kunt deze documenten altijd inzien via Mijn Diad.

Individuele therapie kind jonger dan 16 jaar

 1. Een overeenkomst voor individuele therapie voor een kind jonger dan 16 jaar komt pas definitief tot stand nadat ik van alle wettelijk vertegenwoordigers toestemming voor de behandeling heb ontvangen en van het kind, indien het kind 12 jaar of ouder is. Het is de verantwoordelijkheid van de wettelijk vertegenwoordiger die het kind aanmeldt om hiervoor te zorgen.

Relatietherapie

 1. In geval van relatietherapie sluit ik met beide partners apart een overeenkomst. Een overeenkomst voor relatietherapie komt pas definitief tot stand als beide partners in mijn online omgeving akkoord hebben gegeven op de overeenkomst en de algemene voorwaarden.
 2. Je kunt in de online omgeving een kopie van de overeenkomst downloaden.
 3. Aan een aanvaarding die afwijkt van het aanbod ben ik niet gebonden.
 4. Ook ben ik gebonden aan het aanbod, als je redelijkerwijs had kunnen weten dat het aanbod of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
 5. Ik mag een opdracht weigeren als ik van mening ben dat ik, gezien mijn competenties en ervaring, onvoldoende in staat ben om jou te begeleiden. Waar mogelijk zal ik je doorverwijzen.

Herroeping

 1. Als consument heb je een bedenktermijn van 14 dagen nadat je online met mij een overeenkomst hebt afgesloten. Binnen deze termijn kan je de overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden.
 2. De bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst. Als je de overeenkomst herroept, moet je dit binnen de bedenktermijn van 14 dagen schriftelijk aan mij melden.
 3. Het risico en de bewijslast voor het juist en tijdig herroepen van de overeenkomst ligt bij jou.
 4. Als we tussen het sluiten van de overeenkomst en jouw herroeping al een sessie hebben gehad, dan heb ik recht op een schadevergoeding ter hoogte van het afgesproken tarief. 

Duur van de overeenkomst

 1. De duur van de overeenkomst is voor onbepaalde tijd, tenzij wij andere afspraken hebben gemaakt.
 2. De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden opgezegd:
  1. Wij bepalen in gezamenlijk overleg dat geen nieuwe sessie wordt afgesproken;
  2. Jij geeft mondeling of schriftelijk aan dat je geen nieuwe sessie meer wilt afspreken;
  3. Jij houdt je herhaaldelijk niet aan de voorwaarden zoals tussen ons afgesproken in de overeenkomst, algemene voorwaarden en tijdens de sessies gemaakte afspraken;
  4. Als ik van mening ben dat ik, gezien mijn competenties en ervaring, onvoldoende in staat ben om jou te begeleiden;
  5. Als er langer dan drie maanden na de laatste sessie geen nieuwe sessie is afgesproken, tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken tussen ons;

Individuele therapie kind jonger dan 16 jaar

 1. Ik kan de overeenkomst opzeggen als een van de wettelijk vertegenwoordigers geen toestemming geeft of een gegeven toestemming intrekt.

Relatietherapie

 1. Als een van beide partners aangeeft niet meer verder te willen met de relatietherapie.
 2. Zo nodig zal ik je doorverwijzen en/of zorgen voor een goede overdracht.

Tarieven

 1. Ik hanteer voor mijn diensten verschillende uurtarieven. In de overeenkomst staat het afgesproken uurtarief vermeldt. Individuele therapie is vrijgesteld van BTW.
 2. Een sessie duurt minimaal 1 en maximaal 1,5 uur. Tijd wordt per 15 minuten in rekening gebracht.
 3. Ik mag mijn tarieven jaarlijks verhogen met de prijsindexatie en tevens wanneer de door mij met de zorgverzekeraars gemaakte afspraken of het landelijk beleid een tariefsverhoging toestaan. Ook mag ik eventuele prijsstijgingen doorberekenen, als tussen het sluiten van de overeenkomst en het leveren van de dienst mijn kosten zijn gestegen.

Betaling en facturering

 1. Je ontvangt per sessie achteraf een factuur welke direct na de sessie per PIN of via een betaalverzoek voldaan dient te worden.
 2. Je bent zelf verantwoordelijk voor het informeren bij je zorgverzekeraar of zij de kosten (deels) vanuit de (aanvullende) zorgverzekering vergoedt. Ook in dat geval betaal jij rechtstreeks aan mij. Met de factuur kan je vervolgens een declaratie indienen bij je zorgverzekeraar.
 3. Betaal je niet of niet op tijd? Dan stuur ik eerst een herinnering. Blijft betaling dan nog steeds uit, dan geef ik de vordering uit handen. Je betaalt dan over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente, vanaf de vervaldag totdat je alles hebt betaald. Ook betaal je voor de gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten die ik moet maken overeenkomstig de wettelijke regeling.
 4. Ik heb in dat geval het recht om de overeenkomst op te schorten en of te ontbinden, en blijf recht hebben op de nog niet betaalde bedragen die verschuldigd zijn op grond van de overeenkomst

Verwachtingen

 1. Ik zal mijn diensten zorgvuldig en naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het resultaat is echter grotendeels afhankelijk van je eigen inspanningen. Ik geef dan ook geen garantie af voor het behalen van een bepaald resultaat. Ik hou mij bij mijn dienstverlening aan de verplichtingen op grond van de Wkkgz.
 2. Je neemt je eigen besluiten en hebt een eigen verantwoordelijkheid tijdens en na de begeleiding en voor het opvolgen van gegeven adviezen.
 3. Je bent gemotiveerd en zet je actief in om de door jou gestelde doelen te bereiken en hebt een open en respectvolle houding. Eventuele klachten bespreek je eerst met mij.
 4. Je informeert mij tijdig over relevante informatie, inclusief wijzigingen, die van belang kan zijn voor mijn dienstverlening aan jou.
 5. Je respecteert mijn auteursrecht. Het door mij aan jou beschikbaar gestelde materiaal, waaronder audio, video en documentatie, mag alleen door jou worden gebruikt. Je mag dit materiaal zonder mijn schriftelijke toestemming niet verveelvoudigen, openbaar maken of delen met derden. Je mag wel een kopie maken voor eigen gebruik.
 6. Je past interventies onder geen beding toe op anderen. Oefeningen die aan jou zijn geleerd, mag je uitsluitend zelf gebruiken en mogen onder geen voorwaarde aan derden worden aangeleerd of overgedragen.

Verboden

 1. Het is niet toegestaan om tijdens de sessies onder invloed te zijn van alcoholhoudende dranken of geest beïnvloedende middelen. Uitgezonderd zijn middelen voorgeschreven door je arts. Verder is het verboden om te roken tijdens de sessies. Mishandeling, (verbale) agressie en dergelijke zijn niet toegestaan.
 2. In deze gevallen vervalt (het resterende deel van) de sessie. De volledige afgesproken sessie wordt in rekening gebracht. De kosten van vernieling van mijn eigendommen zullen volledig op jou worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling doe ik aangifte bij de politie.

Individuele therapie kind jonger dan 16 jaar

 1. De wettelijk vertegenwoordigers stellen zich coöperatief en respectvol op, zowel naar mij als naar elkaar. Het belang van het kind staat altijd voorop.
 2. De wettelijk vertegenwoordigers zullen elkaar actief informeren en allebei toestemming geven voor de behandeling en het delen van informatie door mij met de andere wettelijk vertegenwoordiger. Ik maak geen aparte afspraken met de wettelijk vertegenwoordigers, tenzij ik dat in het belang van het kind wenselijk acht. Het verzetten van een gezamenlijke afspraak kan alleen als beide wettelijk vertegenwoordigers daarmee instemmen. Ook hierbij houden zij rekening met elkaars belangen en het belang van het kind.
 3. Ik houd mij aan de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Het voldoen aan mijn verplichtingen in deze kan voor mij nooit leiden tot enige aansprakelijkheid.

Relatietherapie

 1. Partners stellen zich coöperatief en respectvol op, zowel naar mij als naar elkaar. Zij houden rekening met elkaars belangen tijdens de relatietherapie.

Geheimhouding

 1. Ik ben verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die wij in het kader van onze overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Ik deel jouw gegevens alleen met jouw toestemming met derden, waaronder artsen en andere therapeuten. Ik mag je gegevens wel delen met een ander die rechtstreeks betrokken is bij de behandeling en mijn vervanger.
 2. Ik hou een dossier bij met aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten. Het dossier kan op verzoek door jou worden ingezien.
 3. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, ik gehouden ben vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en ik mij niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan ben ik niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en ben jij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.

Verhindering

 1. Je kunt een afspraak tot 24 uur van te voren kosteloos afzeggen. Heb je een afspraak op maandag, dan kan je afzeggen tot uiterlijk vrijdag 18.00 van te voren.
 2. Als je je niet tijdig hebt afgemeld, dan breng ik de kosten voor de gemiste sessie in rekening, ongeacht de reden voor afmelding. Dit geldt ook als je om welke reden dan ook niet komt op de afgesproken dag en tijd.
 3. Als je later dan de afgesproken aanvangstijd verschijnt, dan wordt de sessie vanaf de afgesproken tijd in rekening gebracht.
 4. Als ik door ziekte of andere oorzaken niet in staat ben om de sessie te geven, dan kan ik de afspraak afzeggen. Ik breng dan uiteraard geen kosten in rekening.
 5. Als ik langer dan zes weken niet in staat ben zelf de sessies uit te voeren kan ik voorstellen een collega in te schakelen die de behandeling overneemt. Als je dit niet wilt, dan kun je me dat schriftelijk laten weten. De overeenkomst eindigt dan op de datum van dat schrijven. Alleen de tot die datum gegeven sessies worden in rekening gebracht.

Overmacht

 1. Overmacht ontslaat mij van de plicht tot nakoming van de overeengekomen overeenkomst, zonder dat er voor jou een recht ontstaat op vergoeding van kosten, schade en rente. Met overmacht wordt bedoeld een situatie waarin het voor mij redelijkerwijs onmogelijk is of ik gehinderd wordt om de diensten te verlenen zoals afgesproken en mij daarvan geen verwijt te maken valt en ook niet anderszins voor rekening van mij komt. Voorbeelden van overmacht zijn ziekte, epidemie/pandemie, oorlog of daarop lijkende situaties, stroomstoring, overstroming, aardbeving en brand.
 2. Als sprake is van overmacht, dan zal ik je zo snel mogelijk informeren. Indien mogelijk zullen wij een passende oplossing proberen te vinden.
 3. In geval van langdurige of blijvende overmacht kunnen wij de overeenkomst schriftelijk ontbinden. Je blijft verplicht te betalen voor de gegeven sessies.

Aansprakelijkheid

 1. De bepalingen in deze overeenkomst hebben niet het doel mijn aansprakelijkheid als zorgverlener tegenover jou te beperken of uit te sluiten.
 2. Ik zal je naar beste kunnen begeleiden, maar je blijft zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die je maakt. Ik kan voor de hieruit voorvloeiende gevolgschade niet aansprakelijk worden gesteld.
 3. Ik ben niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan jouw eigendommen door parkeren of betreden van het terrein en de praktijk aan de Kerkstraat 18, 2411 AD Bodegraven.

Klachten

 1. Bij klachten over de dienstverlening of de factuur neem je zo snel mogelijk schriftelijk contact op met mij. Je voorziet je klacht van een zo duidelijk mogelijke omschrijving, zodat ik in staat ben inhoudelijk te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen.
 2. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de klachtencommissie van Quasir. Ook kan je terecht bij de geschillencommissie bij Zorggeschil.
 3. Een klacht schort je betalingsverplichting niet op.

Afsluitende bepalingen

 1. Bij beëindiging van de overeenkomst blijven bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren hun gelding behouden zoals, maar niet beperkt, tot bepalingen betreffende auteursrecht, geheimhouding en aansprakelijkheid.
 2. Voor alle rechtsverhoudingen tussen ons waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, geldt het Nederlands recht.
 3. Wij zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat wij ons tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.
 4. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.