Privacyverklaring

Annemarie Braun-Zorg voor Body & Mind, gevestigd aan de Van Tolstraat 4 te Bodegraven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Van Tolstraat 4, 2411 BR Bodegraven

Annemarie Braun is de Functionaris Gegevensbescherming van Annemarie Braun-Zorg voor Body & Mind. Zij is te bereiken via info@annemariebraun.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Annemarie Braun-Zorg voor Body & Mindverwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld via het ingeleverde intakeformulier, e-mail of per telefoon.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Annemarie Braun-Zorg voor Body & Mind verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– gezondheid
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@annemariebraun.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Annemarie Braun-Zorg voor Body & Mindverwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om onze yogalessen of therapie/coaching aan te laten sluiten aan jouw (fysieke) mogelijkheden
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Annemarie Braun-Zorg voor Body & Mind verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Annemarie Braun-Zorg voor Body & Mindneemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker vanAnnemarie Braun-Zorg voor Body & Mind) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Annemarie Braun-Zorg voor Body & Mindbewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

  • Persoonsgegevens > 8 jaar > verplichte bewaartermijn voor de belastingdienst
  • Personalia > 8 jaar > verplichte bewaartermijn voor de belastingdienst
  • Adres > 8 jaar> verplichte bewaartermijn voor de belastingdienst
  • E-mailverkeer > 8 jaar> verplichte bewaartermijn voor de belastingdienst

Delen van persoonsgegevens met derden

Annemarie Braun-Zorg voor Body & Mindverkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven (Momo Yoga voor de yogalessen, Bookly voor het maken van afspraken voor privé yogalessen en therapie/coaching sessies, MailChimp voor de nieuwsbrieven) die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst en vaste medewerkers van Annemarie Braun-Zorg voor Body & Minddie inzage hebben in jouw gegevens hebben allen een geheimhoudingsverklaring getekend om te zorgen voor eenzelfde niveau van de beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Annemarie Braun-Zorg voor Body & Mindblijft verantwoordelijk voor gegevensverwerking.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Annemarie Braun-Zorg voor Body & Mindmaakt gebruik van cookies op haar website. Als je onze site bezoekt krijg je hier ook een melding van. Onze website heeft een SSL certificaat.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Annemarie Braun-Zorg voor Body & Minden heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@annemariebraun.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Annemarie Braun-Zorg voor Body & Mindwil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Annemarie Braun-Zorg voor Body & Mind neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@annemariebraun.nl